Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Rikken advies & Coaching:
Rikken advies houdt zich bezig met coaching, arbeidsdeskundig onderzoek, advies en expertise en re-integratiebegeleiding voor mensen met en zonder een arbeidsbeperking, in de ruimste zin van het woord.

Advies in het kader van interne en externe re-integratietrajecten, coachingstrajecten,  wel en niet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Advisering en begeleiding over werkvoorzieningen en subsidies.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer:
Rikken advies & coaching, een onafhankelijk zelfstandige arbeidsdeskundige dienstverlening, verzuimbegeleiding en coaching gevestigd te Elst geregistreerd onder KvK nummer 67558194.
Rikken advies & coaching werkt volgens de gedragscode en richtlijnen van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en NOLOC beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, maar niet daartoe beperkt:

  • Arbeidsdeskundige dienstverlening
  • Verzuimbegeleiding, verzuim advies binnen de richtlijnen van de sociale wetgeving
  • Re-integratiebegeleiding
  • Coaching

al het voorgaande in de meest ruime zin van het woord. 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1       Op alle rechtsbetrekkingen, waaronder begrepen offertes tussen Rikken advies & coaching  enerzijds, en de organisatie waarvoor de offerte is uitgebracht of waarmee de overeenkomst van dienstverlening is afgesloten door Rikken advies & coaching anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing

2.2       Alle offertes hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf de datum van aanbieding, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Dienstverlening
3.1       De diensten die door Rikken advies & coaching verricht worden omvatten de diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na totstandkoming van de overeenkomst tussen Rikken advies & coaching en opdrachtgever die mondeling en/ of schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2       De opdrachtgever verstrekt Rikken advies & coaching tijdig en zonder kosten alle informatie die Rikken advies & coaching  nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

3.3       Rikken advies & coaching kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de informatievoorziening niet tijdig, onjuist of niet volledig nagekomen wordt door de opdrachtgever.

3.4       Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rikken advies & coaching zijn verstrekt, heeft Rikken advies & coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst.
4.1       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen Rikken advies & coaching en de opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3       Indien de wijziging op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Rikken advies & coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten

Artikel 5: Tarieven
5.1       De door Rikken advies & coaching gehanteerde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

5.2       Rikken advies & coaching heeft het recht de prijzen en tarieven te verhogen wegens factoren die buiten de invloedssfeer liggen van Rikken advies & coaching, die zijn ontstaan na offreren dan wel na totstandkoming van de overeenkomst.  Opdrachtgever is gehouden de verhoogde prijs te voldoen en niet gerechtigd de overeenkomst in verband met de prijsverhoging op te zeggen indien de prijsverhoging minder dan 10% bedraagt.

Artikel 6: Facturering en betaling
6.1       Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Rikken advies & coaching tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen.

6.2       Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Rikken advies & coaching zal maken wegens niet nakoming van de betalingsverplichting komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste een rente verschuldigd van 2,5 procent per maand.

Artikel 7: Vertrouwelijke gegevens
7.1       Rikken advies & coaching en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.

7.2       Rikken advies & coaching zal een geheimhoudingsplicht dwingend opleggen aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

 7.3       Rikken advies & coaching is gehouden om alle door opdrachtgever verstrekte gegevens ten behoeve van de opdracht(en) te behandelen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de privacywetgeving en het medisch geheim.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1       Rikken advies & coaching is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden

8.2       Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8.3       Opdrachtgever vrijwaart Rikken advies & coaching voor iedere aanspraak, die een cliënt of een derde jegens Rikken advies & coaching geldend wenst te maken betreffende de overeenkomst tussen Rikken advies & coaching en opdrachtgever.

8.4       Rikken advies & coaching is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, onder welke naam of titel dan ook.

 8.5       De opdrachtgever is vrij om het advies van Rikken advies & coaching op te volgen, gedeeltelijk op te volgen dan wel niet op te volgen. Ook kan de opdrachtgever een deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV. Een afwijkend deskundigen oordeel geeft geen reden tot wijziging van de overeengekomen afspraken tussen opdrachtgever en Rikken advies & coaching.

Artikel 9: Toepasselijkheid recht en geschillen
9.1       Op alle met Rikken advies & coaching gesloten overeenkomsten alsmede de offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2       Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Nijmegen.

9.3       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een rechtens correcte vergelijkbare bepaling, die overeenkomt met de inhoud van de strijdige bepaling.

9.4       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of een situatie doet zich voor die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 10: Overmacht
10.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rikken advies & coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.2     Rikken advies & coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rikken advies & coaching haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3     Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Rikken advies & coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Rikken advies & coaching niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide Rikken advies & coaching en opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4     Indien Rikken advies & coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
Rikken advies & coaching behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Wijziging Algemene Voorwaarden
Rikken advies & coaching is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.