Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Rikken advies & coaching is een expertise-organisatie op het gebeid van verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en coaching. In deze privacyverklaring informeert Rikken advies & coaching haar betrokkenen over de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 februari 2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mireille Rikken eigenaar van Rikken ADvies, KvK 67558194
Valenkamp 21, 06-29324486, info@rikkenadvies.nl

Omgang met Persoonsgegevens
In de dienstverlening van Rikken advies & coaching staan mensen centraal. Er worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt in het kader van verstrekte (advies)opdrachten. Ter bescherming van de opdrachtgevers en hun medewerkers neem Rikken advies & coaching de privacy zeer serieus.

Rikken advies & coaching realiseert zich dat het beschermen van de persoonsgegevens en het privacy-proof houden een dynamisch proces is met vele uitdagingen. De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van (arbeidsongeschikte) medewerkers van de opdrachtgever van Rikken advies & coaching zijn het meest omvangrijk en risicovol.

Rikken advies & coaching is constant op zoek en streeft naar de juiste balans tussen voldoen aan de wet – en regelgeving en het behouden van een werkbare situatie voor alle betrokkenen, met voldoende ruimte om de opdrachtgevers en hun werknemers van optimaal advies te kunnen voorzien.

 Doeleinden van de gegevensverwerking
Rikken advies & coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 Rikken advies & coaching verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en/of hun medewerkers ten behoeve van arbeidsdeskundige dienstverlening die tot doel heeft om de opdrachtgever te ondersteunen bij preventie, verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid overeenkomstig de verstrekte opdracht. Met betrekking tot de dienstverlening van Rikken advies & coaching verwijs ik naar de algemene informatie over de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke informatie zoals de “Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers” zoals gepubliceerd op de website van Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Uiteraard handelt Rikken advies & coaching overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, tevens draagt Rikken advies & coaching  er zorg voor zich te conformeren aan de gedragscodes van de beroepsgroep arbeidsdeskundige (Stichting Register Arbeidsdeskundige, SRA) en onderwerpt zich aan het bij behorende tuchtrecht.

Rikken advies & coaching verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en/of contactpersonen voor het aangaan en uitvoeren van activiteiten m.b.t. de opdracht.

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Verwerking van persoonsgegevens: adviesopdrachten, coaching.
Rikken advies & coaching verzamelt en verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratiebegeleiding en coaching, dit zijn in de regel meer gegevens dan noodzakelijk ten behoeve van het totaalbeeld. De rapportage aan de opdrachtgever bevat echter niet meer (bijzondere) persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk om de vraagstelling te beantwoorden, met in acht name van de wet- en regelgeving en zo nodig is expliciete toestemming aan betrokkene gevraagd.

Daarnaast worden er gegevens van zakelijke relaties verwerkt, namelijk opdrachtgevers, leveranciers en samenwerkingspartners. De gegevens die Rikken advies & coaching van haar zakelijke relaties verwerkt zijn veelal bedrijfsgegevens en vallen niet onder de AVG. De gegevens van de contactpersonen vallen hier wel onder. Rikken advies & coaching gaat met alle gegevens zeer zorgvuldig om.

Rikken advies & coaching verwerkt persoonsgegevens, omdat zij hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking van gegevens aan derden
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om de wet- en regelgeving na te leven. Rikken advies & coaching verstrekt in geen geval persoonsgegevens voor commercieel gewin.

Als de wet dit vereist zal Rikken advies & coaching gegevens verstekken aan de Rijksoverheid, handhavingsinstanties of de gerechtelijke macht.

Informatiebeveiliging
Rikken advies & coaching heeft haar gehele opdracht-, accountbeheer gedigitaliseerd en ondergebracht in beveiligde on-line applicaties. Rikken advies & coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van de website en de gebruikte systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Rikken advies & coaching vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Rikken advies & coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online-dienstverlening te verbeteren. Wanneer er een reactie achtergelaten wordt op de site, kan er aangegeven worden of de naam en het e-mailadres in een cookie opgeslagen mag worden. Dit is voor het gemak van de website bezoeker, zodat deze gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Rikken advies & coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Rikken advies & coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten
U heeft het recht om Rikken advies & coaching een schriftelijk verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Rikken advies & coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Rikken advies & coaching
T.a.v. Mireille Rikken
Valenkamp 21, 6662 SM te Elst, info@rikkenadvies.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rikken advies & coaching, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 februari 2021.

Rikken advies & coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.